Ak si želáte uzatvoriť zmluvný vzťah, vyberte si jednu z možností:

 

Odfaxujte prosím nasledujúce dokumenty na číslo: 041 – 5654 110

1.      Doklad preukazujúci predmet Vašej činnosti, názov / meno a sídlo (z nasledujúcich: výpis z obchodného registra, živnostenský list, osvedčenie o zápise do evidencie SHR, osvedčenie komory veterinárnych lekárov a pod.)  

2.   Žiadosť o zaslatie zmluvy o zbere, zvoze, zneškodnení a likvidácií OŽP a ŽVP s uvedením nasledujúcich údajov: názov a sídlo producenta OŽP a ŽVP, IČ DPH, bankové spojenie a číslo účtu, zodpovedná osoba a telefonický kontakt, od kedy si želáte uzatvoriť zmluvný vzťah a informácie o OŽP a ŽVP:

a)   pri mat. kategórie 1 a 3: druh OŽP a ŽVP, požiadavka na deň zvozu, množstvo na jeden  zvoz, možnosť / nemožnosť chladenia

b)   pri mat. kategórie 2: druh chovaných zvierat, názvy fariem, kontaktné osoby a telefónne čísla 

Vyplňte nasledujúci formulár:

FORMULÁR – právnická osoba

FORMULÁR – fyzická osoba

 

VAS s.r.o. spracúva
VŽP pochádzajúce z mäsospracujúcich podnikov, ako aj od iných producentov potravinárskeho a poľnohospodárskeho rezortu. Na základe mimoriadneho veterinárneho opatrenia sa podieľa na realizácii likvidácie nákazovej situácie na Slovensku (napr. mor ošípaných, slintačka a krívačka, antrax a iné nákazy), čím zamedzuje šíreniu týchto chorôb a negatívnemu dopadu na ľudí.

Viac

Základnými produktami výroby
z materiálu kategórie 3 sú: živočíšna múčka (spracovaná živočíšna bielkovina): výroba cca 300-400 ton mesačne Živočíšna múčka z našej produkcie zodpovedá európskemu štandardu a je využiteľná ako: organické hnojivo do pôdy komponent do granulovaných krmív pre spoločenské zvieratá parametre: vlhkosť max 5%, tuk max 18%, popol max 25%, ČKT max 40, N-látky min 50%

Viac